Ye Xuan Qing 葉炫清 – Jiu Zhang Ji 九張機 Lyrics 歌詞 with Pinyin

Ye Xuan Qing 葉炫清 – Jiu Zhang Ji 九張機 (The Eternal Love) Lyrics 歌詞 with Pinyin

Singer: Ye Xuan Qing 葉炫清
Album: Jiu Zhang Ji 九張機
Title: Jiu Zhang Ji 九張機
English Title: The Eternal Love

光陰如梭 一梭才去一梭痴
Guāngyīn rú suō yī suō cái qù yī suō chī
情絲百轉 絲絲纏亂猶不知
qíng sī bǎi zhuǎn sī sī chán luàn yóu bùzhī
織一段 錦繡紋飾 並連理雙枝
zhī yīduàn jǐnxiù wénshì bìng liánlǐ shuāng zhī
難寄託 這相思
nán jìtuō zhè xiāngsī

兜兜轉轉 朝花夕拾卻已遲
dōudou zhuǎn zhuǎn cháo huā xī shí què yǐ chí
尋尋覓覓 醉生夢死又一世
xún xúnmì mì zuìshēngmèngsǐ yòu yīshì
還記得 前生盟誓 欲言竟無詞
hái jìdé qián shēng méngshì yù yán jìng wú cí
恨對面 不相識
hèn duìmiàn bù xiāngshí

我願化作 望斷天涯 那一方青石
wǒ yuàn huà zuò wàng duàn tiānyá nà yīfāng qīngshí
篆刻心頭 是你的名字
zhuànkè xīntóu shì nǐ de míngzì
輪迴彩蝶 化繭自縛 織就春蠶絲
lúnhuí cǎi dié huà jiǎn zìfù zhī jiù chūn cánsī
剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

兜兜轉轉 朝花夕拾卻已遲
dōudou zhuǎn zhuǎn cháo huā xī shí què yǐ chí
尋尋覓覓 醉生夢死又一世
xún xúnmì mì zuìshēngmèngsǐ yòu yīshì
還記得 前生盟誓 欲言竟無詞
hái jìdé qián shēng méngshì yù yán jìng wú cí
恨對面 不相識
hèn duìmiàn bù xiāngshí


我願化作 望斷天涯 那一方青石
wǒ yuàn huà zuò wàng duàn tiānyá nà yīfāng qīngshí
篆刻心頭 是你的名字
zhuànkè xīntóu shì nǐ de míngzì
輪迴彩蝶 化繭自縛 織就春蠶絲
lúnhuí cǎi dié huà jiǎn zìfù zhī jiù chūn cánsī
剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

我願化作 望斷天涯 那一方青石
wǒ yuàn huà zuò wàng duàn tiānyá nà yīfāng qīngshí
篆刻心頭 是你的名字
zhuànkè xīntóu shì nǐ de míngzì
輪迴彩蝶 化繭自縛 織就春蠶絲
lúnhuí cǎi dié huà jiǎn zìfù zhī jiù chūn cánsī
剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

In the realm of music, song lyrics serve as windows into the emotional world of singers and composers. They are word collections that contain stories, feelings, as well as messages that may reach the hearts of the audiences. Join us to our site, the platform that lyrics become a fascinating exploration of emotions. We warmly welcome you to ponder these significant words as well as delve deeper inside the world of music.

In this place, we’ll guide you through different lyrics across various genres of music. Beginning with pop songs which are filled with romantic feelings, up to the lively lyrics of rock anthems that emanate full of dynamism and boldness, as well as even the heartfelt tales in ballads. We are going to dissect the interpretations as well as connotations within every verse, thus you could acquire a more in-depth comprehension of the music you love with greater depth.

Participate for this adventure. Together, we will venture into lyrics which mesmerize, ignite, as well as move the inner self. Savor the world of melodies as well as profound words along with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *