R-Chord 謝和弦 – Unwilling 你甘攏袂不甘 Lyrics 歌詞 with Romanization

R-Chord 謝和弦 – Unwilling 你甘攏袂不甘 Lyrics 歌詞 with Romanization

R-Chord 謝和弦 - Unwilling 你甘攏袂不甘 Lyrics 歌詞 with Romanization

Singer : R-Chord 謝和弦

Album : Time To Let The World Know

Title : Lí Kám Lóng Bē M̄-kam 你甘攏袂不甘

English Title : Unwilling

Lyrics / 歌詞 / Romanization :

哪會酒後的心聲

ná ē tsiú āu ê sim-siann

佇傷心的酒店

tī siong-sim ê tsiú-tiàm

越頭是落雨聲

ua̍t-thâu sī lo̍h-hōo-siann

落甲繁華攏是夢

lo̍h kah huân-huâ lóng-sī bāng

望春風的彼工

bāng-tshun-hong ê hit kang

我愛甲才知疼

guá ài kah, tsiah tsai thiànn

雨夜花雪中紅

ú-iā-hue, suat-tiong-âng

攏是命中註定

lóng-sī miā tiong tsù-tiānn

愛甲無命毋知驚

ài kah bô miā m̄-tsai kiann

猶原是孤孤單單一個人

iu-guân sī koo-koo-tuann-tuann tsi̍t-ê lâng

想你的心 這呢痛

siūnn lí ê sim tsiah-nī thiànn

等無聲 找無人 我是麥安怎

tán bô-siann tshuē bô-lâng guá sī beh án-tsuánn

猶原是空空夢夢一個人

iu-guân sī khang-khang-bāng-bāng tsi̍t-ê lâng

想你的心 這歹款

siūnn lí ê sim tsiah pháinn-khuán

不甘願 不甘放

m̄ kam-guān m̄-kam pàng

不甘到這尊嘟散

m̄-kam kàu tsia tsún-tú-suah

你甘攏袂不甘

lí kám lóng bē m̄-kam

哪會酒後的心聲

ná ē tsiú āu ê sim-siann

佇傷心的酒店

tī siong-sim ê tsiú-tiàm

越頭是落雨聲

ua̍t-thâu sī lo̍h-hōo-siann

落甲繁華攏是夢

lo̍h kah huân-huâ lóng-sī bāng

望春風的彼工

bāng-tshun-hong ê hit kang

我愛甲才知疼

guá ài kah, tsiah tsai thiànn

雨夜花雪中紅

ú-iā-hue, suat-tiong-âng

攏是命中註定

lóng-sī miā tiong tsù-tiānn

愛甲無命毋知驚

ài kah bô miā m̄-tsai kiann

猶原是孤孤單單一個人

iu-guân sī koo-koo-tuann-tuann tsi̍t-ê lâng

想你的心 這呢痛

siūnn lí ê sim tsiah-nī thiànn

等無聲 找無人 我是麥安怎

tán bô-siann tshuē bô-lâng guá sī beh án-tsuánn

猶原是空空夢夢一個人

iu-guân sī khang-khang-bāng-bāng tsi̍t-ê lâng

想你的心 這歹款

siūnn lí ê sim tsiah pháinn-khuán

不甘願 不甘放

m̄ kam-guān m̄-kam pàng

不甘到這尊嘟散

m̄-kam kàu tsia tsún-tú-suah

你甘攏袂不甘

lí kám lóng bē m̄-kam

猶原是孤孤單單一個人

iu-guân sī koo-koo-tuann-tuann tsi̍t-ê lâng

想你的心 這呢痛

siūnn lí ê sim tsiah-nī thiànn

等無聲 找無人 我是麥安怎

tán bô-siann tshuē bô-lâng guá sī beh án-tsuánn

猶原是空空夢夢一個人

iu-guân sī khang-khang-bāng-bāng tsi̍t-ê lâng

想你的心 這歹款

siūnn lí ê sim tsiah pháinn-khuán

不甘願 不甘放

m̄ kam-guān m̄-kam pàng

不甘到這尊嘟散

m̄-kam kàu tsia tsún-tú-suah

你甘攏袂不甘

lí kám lóng bē m̄-kam

你甘攏袂不甘

lí kám lóng bē m̄-kam

你甘攏袂不甘

lí kám lóng bē m̄-kam

In the realm of music, song lyrics serve as windows into the inner thoughts of artists as well as songwriters. They are collections of words filled with stories, feelings, and conveyed meanings which can reach the hearts of the audiences. Join us to our site, the place where lyrics become a captivating exploration of emotions. We invite you to reflect on the deep words and delve deeper inside the world of music.

Here, we shall take you through various lyrics from diverse genres of music. Beginning with popular songs which can be brimming with love sentiments, to the lively lyrics of rock songs that exude full of dynamism and courage, and even the tales in ballads. We shall dissect the significance and connotations behind every verse, so you may attain a deeper understanding of music you love more deeply.

Participate in this exploration. Collectively, we are going to explore words which enchant, ignite, and touch the soul. Experience the world of melodies and meaningful words with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *