Jannine Weigel พลอยชมพู – Because of You อาจเป็นเพราะ Lyrics with Romanization

Jannine Weigel พลอยชมพู – Because of You อาจเป็นเพราะ Lyrics with Romanization

Jannine Weigel พลอยชมพู - Because of You อาจเป็นเพราะ Lyrics with Romanization

Singer : Jannine Weigel พลอยชมพู
Album : Because of You อาจเป็นเพราะ
Title : àat bpen prór อาจเป็นเพราะ
English Title : Because of You

คงต้อง โทษแสงดาว ทำให้เหงาเกินไป
kong dtông · tôht săeng daao · tam hâi ngăo gern bpai
คงต้องโทษที่ใครต่อใคร
kong dtông tôht têe krai dtòr krai
ที่เดินเป็นคู่คอยจับมือ
têe dern bpen kôo koi jàp meu
คงต้องโทษ ท้องฟ้า ที่มันกว้างเกินไป
kong dtông tôht · tóng fáa têe man gwâang gern bpai
ที่มาขวางให้เธอและฉัน
têe maa kwăang hâi ter láe chăn
ต้องกลายเป็นคนที่ห่างไกล
dtông glaai bpen kon têe hàang glai

และฉันคงต้องโทษทางเดินเส้นเดิม
láe chăn kong dtông tôht taang dern sâyn derm
และฉันคงต้องโทษ อารมณ์เหงาใจ
láe chăn kong dtông tôht · aa-rom ngăo jai
นั่งมองรูปเดิม ที่เธอกับฉันเคยอยู่ตรงนี้
nâng mong rôop derm têe ter gàp chăn koie yòo dtrong née
มันแอบใจหาย เมื่อมองไปไม่เห็นเธอ โอ้
man àep jai hăai · mêua mong bpai mâi hĕn ter · ôh

วันเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรฉันได้
wan way-laa mâi koie jà chûay à-rai chăn dâi
ทุกวันไม่มีอะไรผ่านไปง่ายง่าย
túk wan mâi mee à-rai pàan bpai ngâai ngâai
ไม่ชิน เมื่อไม่มีเธอเหมือนเก่า
mâi chin · mêua mâi mee ter mĕuan gào
วันเวลามันทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
wan way-laa man tam hâi chăn bplìan bplaeng mâi dâi
เฝ้ารอ ให้เธอกลับคืนย้อนมา
fâo ror · hâi ter glàp keun yón maa
ก็อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
gôr àat-bpen-prór àat-bpen-prór
อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
àat-bpen-prór àat-bpen-prór
ทุกอย่าง มันทำให้คิดถึงเธอ
túk yàang · man tam hâi kít tĕung ter

คงต้องโทษ สายตา ที่เคยนั่งมองเธอ
kong dtông tôht · săai dtaa têe koie nâng mong ter
คงต้องโทษ ที่เคยส่งยิ้ม
kong dtông tôht têe koie sòng yím
ที่เคยจับมือไปกับเธอ
têe koie jàp meu bpai gàp ter
คงต้องโทษหัวใจ ที่จำภาพของเธอ
kong dtông tôht hŭa jai têe jam pâap kŏng ter
อยู่เสมอ ไม่เคยจืดจาง
yòo sà-mĕr · mâi koie jèut jaang
ถึงแม้วันนี้เราห่างไกล
tĕung máe wan née rao hàang glai


และฉันคงต้องโทษทางเดินเส้นเดิม
láe chăn kong dtông tôht taang dern sâyn derm
และฉันคงต้องโทษ อารมณ์เหงาใจ
láe chăn kong dtông tôht · aa-rom ngăo jai
นั่งมองรูปเดิม ที่เธอกับฉันเคยอยู่ตรงนี้
nâng mong rôop derm têe ter gàp chăn koie yòo dtrong née
มันแอบใจหาย เมื่อมองไปไม่เห็นเธอ โอ้
man àep jai hăai · mêua mong bpai mâi hĕn ter · ôh

วันเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรฉันได้
wan way-laa mâi koie jà chûay à-rai chăn dâi
ทุกวันไม่มีอะไรผ่านไปง่าย ๆ
túk wan mâi mee à-rai pàan bpai ngâai ngâai
ไม่ชิน เมื่อไม่มีเธอเหมือนเก่า
mâi chin · mêua mâi mee ter mĕuan gào
วันเวลามันทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
wan way-laa man tam hâi chăn bplìan bplaeng mâi dâi
เฝ้ารอ ให้เธอกลับคืนย้อนมา
fâo ror · hâi ter glàp keun yón maa
ก็อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
gôr àat-bpen-prór àat-bpen-prór
อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
àat-bpen-prór àat-bpen-prór
ทุกอย่าง มันทำให้คิดถึงเธอ
túk yàang · man tam hâi kít tĕung ter

วันเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรฉันได้
wan way-laa mâi koie jà chûay à-rai chăn dâi
ทุกวันไม่มีอะไรผ่านไปง่าย ๆ
túk wan mâi mee à-rai pàan bpai ngâai ngâai
ไม่ชิน เมื่อไม่มีเธอเหมือนเก่า
mâi chin · mêua mâi mee ter mĕuan gào
วันเวลามันทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
wan way-laa man tam hâi chăn bplìan bplaeng mâi dâi
เฝ้ารอ ให้เธอกลับคืนย้อนมา
fâo ror · hâi ter glàp keun yón maa
ก็อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
gôr àat-bpen-prór àat-bpen-prór
อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
àat-bpen-prór àat-bpen-prór
ทุกอย่าง
túk yàang

วันเวลาไม่เคยจะช่วยอะไรฉันได้
wan way-laa mâi koie jà chûay à-rai chăn dâi
ทุกวันไม่มีอะไรผ่านไปง่าย ๆ
túk wan mâi mee à-rai pàan bpai ngâai ngâai
ไม่ชิน เมื่อไม่มีเธอเหมือนเก่า
mâi chin · mêua mâi mee ter mĕuan gào
วันเวลามันทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
wan way-laa man tam hâi chăn bplìan bplaeng mâi dâi
เฝ้ารอ ให้เธอกลับคืนย้อนมา
fâo ror · hâi ter glàp keun yón maa
ก็อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
gôr àat-bpen-prór àat-bpen-prór
อาจเป็นเพราะ อาจเป็นเพราะ
àat-bpen-prór àat-bpen-prór
ทุกอย่าง มันทำให้คิดถึงเธอ

túk yàang · man tam hâi kít tĕung ter

In the music world, lyrics function as windows into the inner thoughts of artists as well as composers. They represent collections of words that contain tales, feelings, and messages which can reach the hearts of their audiences. Feel welcome to our website, the platform that lyrics turn into a fascinating exploration of feelings. We invite you to reflect on the meaningful words as well as plunge deeper inside the world of music.

In this place, we’ll guide you through different lyrics from diverse music genres. Beginning with pop songs which can be filled with romantic feelings, to the energetic words of rock songs that emanate full of dynamism and boldness, and even the stories in heartfelt ballads. We shall dissect the significance and also implications behind every verse, thus you may attain a more profound understanding of the music you actually adore on a deeper level.

Come along on this journey. Together, we are going to venture into lyrics which mesmerize, motivate, as well as stir the spirit. Savor the realm of melodies as well as profound words with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *