Jannine Weigel พลอยชมพู – I’m Glad ดีใจ Lyrics with Romanization

Jannine Weigel พลอยชมพู – I’m Glad ดีใจ Lyrics with Romanization

Jannine Weigel พลอยชมพู - I'm Glad ดีใจ Lyrics with Romanization

Singer : Jannine Weigel พลอยชมพู
Album : Dee Jai ดีใจ
Title : Dee Jai ดีใจ
English Title : I’m Glad

แต่ละเรื่องราวที่เราได้เจอะได้เจอ
dtàe-lá rêuang raao têe rao dâai jùh dâai jer
แต่ละความฝันที่เคยแบ่งปันกันมา
dtàe-lá kwaam făn têe koie bàeng bpan gan maa
แต่ละฤดูที่มันได้ผ่านและพ้นไป
dtàe-lá réu-doo têe man dâai pàan láe pón bpai
ได้พิสูจน์ใจ
dâai pí-sòot jai

จากที่คุ้นเคยเพียงการเดินอยู่ลำพัง
jàak têe kún koie piang gaan dern yòo lam-pang
จากที่เคยฝันคนเดียวอยู่ไปวันๆ
jàak têe koie făn kon dieow yòo bpai wan wan
จากที่ไม่เคยมีใครมาอยู่ในหัวใจ
jàak têe mâi koie mee krai maa yòo nai hŭa jai
ก็มีเธอนั้น
gôr mee ter nán

เพราะได้เจอกับเธอ
prór dâai jer gàp ter
ทุกวันมีความหมาย
túk wan mee kwaam măai
ย้ำในหัวใจเรื่อยมา
yám nai hŭa jai rêuay maa
ดีใจที่มีวันนี้
dee jai têe mee wan née
ดีใจที่ได้พบเธอ
dee jai têe dâai póp ter
ดีใจที่ชีวิตฉันมีเธอได้เรียนรู้
dee jai têe chee-wít chăn mee ter dâai rian róo
และใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
láe chái way-laa yòo dûay gan
ดีใจที่เป็นคนนี้
dee jai têe bpen kon née
เป็นเธอคนที่แสนดี
bpen ter kon têe săen dee
ในใจได้แต่เพียงหวังให้เป็นอยู่อย่างนี้
nai jai dâai dtàe piang wăng hâi bpen yòo yàang née
และขอมีกันตลอดไป
láe kŏr mee gan dtà-lòt bpai
ฉันขอเธอได้หรือเปล่า
chăn kŏr ter dâai rĕu bplào

อุ่นใจทุกทีที่เราได้อยู่ด้วยกัน
ùn jai túk tee têe rao dâai yòo dûay gan
สุขใจทุกครั้งเมื่อคิดว่ายังมีเธอ
sùk-kà-jai túk kráng mêua kít wâa yang mee ter
เธอคือสายลมที่คอยพัดผ่านในหัวใจ
ter keu săai lom têe koi pát pàan nai hŭa jai
ทุกเวลาเสมอ
túk way-laa sà-mĕr

เพราะได้เจอกับเธอ
prór dâai jer gàp ter
ทุกวันมีความหมาย
túk wan mee kwaam măai
ย้ำในหัวใจเรื่อยมา
yám nai hŭa jai rêuay maa
ดีใจที่มีวันนี้
dee jai têe mee wan née
ดีใจที่ได้พบเธอ
dee jai têe dâai póp ter
ดีใจที่ชีวิตฉันมีเธอได้เรียนรู้
dee jai têe chee-wít chăn mee ter dâai rian róo
และใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
láe chái way-laa yòo dûay gan
ดีใจที่เป็นคนนี้
dee jai têe bpen kon née
เป็นเธอคนที่แสนดี
bpen ter kon têe săen dee
ในใจได้แต่เพียงหวังให้เป็นอยู่อย่างนี้
nai jai dâai dtàe piang wăng hâi bpen yòo yàang née
และขอมีกันตลอดไป
láe kŏr mee gan dtà-lòt bpai
ฉันขอเธอได้หรือเปล่า
chăn kŏr ter dâai rĕu bplào


เพราะได้เจอกับเธอ ทุกวันมีความหมาย
prór dâai jer gàp ter · túk wan mee kwaam măai
ย้ำในหัวใจเรื่อยมา ดีใจที่มีวันนี้
yám nai hŭa jai rêuay maa · dee jai têe mee wan née
ดีใจที่ได้พบเธอ
dee jai têe dâai póp ter
ดีใจที่ชีวิตฉันมีเธอได้เรียนรู้
dee jai têe chee-wít chăn mee ter dâai rian róo
และใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
láe chái way-laa yòo dûay gan
ดีใจที่เป็นคนนี้
dee jai têe bpen kon née
เป็นเธอคนที่แสนดี
bpen ter kon têe săen dee
ในใจได้แต่เพียงหวังให้เป็นอยู่อย่างนี้
nai jai dâai dtàe piang wăng hâi bpen yòo yàang née
และขอมีกันตลอดไป
láe kŏr mee gan dtà-lòt bpai
ฉันขอเธอได้หรือเปล่
chăn kŏr ter dâai rĕu bplày

In the music world, song lyrics act as windows to the emotional world of vocalists and songwriters. They are word collections that contain stories, feelings, and conveyed meanings that may touch the core of their listeners. Welcome to our webpage, where song lyrics become a engaging journey into feelings. We warmly welcome you to reflect on the deep words and also dive deeper into the universe of music.

Here, we’ll take you through different lyrics from various music genres. Starting from popular songs which are filled with romantic feelings, as well as the lively words of rock songs that are full of spirit and courage, as well as even the emotional tales in ballads. We are going to examine the interpretations and also connotations within every stanza, therefore you can acquire a more in-depth understanding of music you adore on a deeper level.

Come along on this journey. Collectively, we shall venture into lyrics which captivate, ignite, as well as stir the inner self. Experience the world of melodies and profound words with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *