TFBOYS Jackson Yi – The Lament 离骚 Lyrics 歌词 with Pinyin

TFBOYS Jackson Yi 易烊千玺 – The Lament 离骚 Li Sao Lyrics 歌词 with Pinyin

TFBOYS Jackson Yi 易烊千玺 - The Lament 离骚 Lyrics 歌词 with Pinyin

Singer : TFBOYS Jackson Yi
Album : Li Sao 离骚 (The Lament)
Title : Li Sao 离骚
English Title : The Lament

日与夜 夏与冬 更迭难休
Rì yǔ yè xià yǔ dōng gēngdié nán xiū
草与木 盛与衰 问美人依旧
cǎo yǔ mù shèng yǔ shuāi wèn měirén yījiù
流言四起的风
liúyán sìqǐ de fēng
撩拨君臣异梦
liáobō jūnchén yì mèng
问天可否为明心而见证
wèn tiān kěfǒu wéi míng xīn ér jiànzhèng

浊与清 美与陋 颠倒众生
zhuó yǔ qīngměi yǔ lòu diāndǎo zhòngshēng
芷与兰 蕙与荃 难吐芳馨
zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn
何故逆流而上
hégù nìliú ér shàng
何为孤芳自赏
hé wèi gūfāngzìshǎng
无人知晓故乡变他乡
wúrén zhīxiǎo gùxiāng biàn tāxiāng

乱世而 不群
luànshì ér bù qún
谁可解 君意
shuí kě jiějūnyì
云游而 远去
yúnyóu ér yuǎn qù
心却系 故里
xīn què xì gùlǐ

饮一句离骚别愁
yǐn yījù lísāo bié chóu
醉一世报国春秋
zuì yīshì bàoguó chūnqiū
奈何长路漫漫上下难求
nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú
哀民生几多忧
āi mínshēng jǐduō yōu

唱一句离骚别愁
chàng yījù lísāo bié chóu
叹一声知己难留
tàn yī shēng zhījǐ nán liú
心之所善无悔 终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī
此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diānpèi
留给后人玩味
liú gěi hòu rén wànwèi

浊与清 美与陋 颠倒众生
zhuó yǔ qīngměi yǔ lòu diāndǎo zhòngshēng
芷与兰 蕙与荃 难吐芳馨
zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn
何故逆流而上
hégù nìliú ér shàng
何为孤芳自赏
hé wèi gūfāngzìshǎng
无人知晓故乡变他乡
wúrén zhīxiǎo gùxiāng biàn tāxiāng

乱世而 不群
luànshì ér bù qún
谁可解 君意
shuí kě jiějūnyì
云游而 远去
yúnyóu ér yuǎn qù
心却系 故里
xīn què xì gùlǐ

饮一句离骚别愁
yǐn yījù lísāo bié chóu
醉一世报国春秋
zuì yīshì bàoguó chūnqiū
奈何长路漫漫上下难求
nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú
哀民生几多忧
āi mínshēng jǐduō yōu

唱一句离骚别愁
chàng yījù lísāo bié chóu
叹一声知己难留
tàn yī shēng zhījǐ nán liú
心之所善无悔 终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī
此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diānpèi
留给后人玩味
liú gěi hòu rén wànwèi

路漫漫其修远兮 吾将上下求索
lù mànmàn qí xiū yuǎn xī wú jiāng shàngxià qiúsuǒ
长太息以掩涕兮 哀民生之多艰
zhǎng tài xí yǐ yǎn tì xī āi mínshēng zhī duō jiān
亦余心之所善兮 九死其犹未悔
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī jiǔsǐ qí yóu wèi huǐ
既莫足为美政兮 吾从彭咸所居
jì mò zú wéi měi zhèng xī wú cóng péng xián suǒ jū

路漫漫其修远兮 吾将上下求索
lù mànmàn qí xiū yuǎn xī wú jiāng shàngxià qiúsuǒ
长太息以掩涕兮 哀民生之多艰
zhǎng tài xí yǐ yǎn tì xī āi mínshēng zhī duō jiān
亦余心之所善兮 九死其犹未悔
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī jiǔsǐ qí yóu wèi huǐ
既莫足为美政兮 吾从彭咸所居
jì mò zú wéi měi zhèng xī wú cóng péng xián suǒ jū

饮一句离骚别愁
yǐn yījù lísāo bié chóu
醉一世报国春秋
zuì yīshì bàoguó chūnqiū
奈何长路漫漫上下难求
nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú
哀民生几多忧
āi mínshēng jǐduō yōu

唱一句离骚别愁
chàng yījù lísāo bié chóu
叹一声知己难留
tàn yī shēng zhījǐ nán liú
心之所善无悔 终化作灰
xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī
此梦若颠沛
cǐ mèng ruò diānpèi
留给后人 玩味
liú gěi hòu rén wànwèi

In the realm of music, lyrics serve as windows towards the souls of vocalists along with songwriters. They are collections of words filled with stories, emotions, and communication that may touch the core of their listeners. Join us to our website, the place where song lyrics turn into a engaging adventure of feelings. We warmly welcome you to reflect on the meaningful words and plunge deeper within the universe of music.

On this platform, we will lead you through various song lyrics from various genres of music. Commencing with pop songs which can be filled with romantic feelings, up to the lyrics of rock anthems that emanate brimming with dynamism and courage, as well as even the stories in ballads. We are going to examine the interpretations and also implications behind every verse, therefore you could gain a more profound comprehension of the music you actually cherish with greater depth.

Participate on this journey. As a team, we will venture into lyrics which enchant, ignite, as well as touch the spirit. Enjoy the world of melodies as well as meaningful words with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *