Namewee 黃明志 – Ghost Island 鬼島 (Gui Dao) Lyrics 歌詞 with Pinyin

Namewee 黃明志 – Ghost Island 鬼島 (Gui Dao) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 黃明志 鬼島 歌詞

Namewee 黃明志 - Ghost Island 鬼島 (Gui Dao) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 黃明志 鬼島 歌詞

Singer: Namewee 黃明志

Album: 亞洲通話 Calling Asia

Title: 鬼島 (Gui Dao)

English Title: Ghost Island 

娜魯灣娜伊兜咿呀嘿
Nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi
Welcome to 鬼島 太平洋上的小島
Welcome to guǐ dǎo tàipíngyáng shàng de xiǎo dǎo
娜魯灣 娜魯灣
nà lǔ wān nà lǔ wān
娜魯灣娜伊兜咿呀嘿
nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi
Welcome to 鬼島 藍天綠地的小島
Welcome to guǐ dǎo lántiān lǜdì de xiǎo dǎo
娜魯灣 娜魯灣
nà lǔ wān nà lǔ wān

有座小島在日本南方 人口兩千三百萬
yǒu zuò xiǎo dǎo zài rìběn nánfāng rénkǒu liǎng qiān sānbǎi wàn
島上有人講閩南 有人娜魯灣在山上
dǎo shàng yǒurén jiǎng mǐnnán yǒurén nà lǔ wān zài shānshàng
國語和文字都來自對岸 但是那個腔
guóyǔ hé wénzì dōu láizì duì’àn dànshì nàgè qiāng
女生講話嗲嗲軟軟 哎唷聽了很母湯
nǚshēng jiǎnghuà diē diē ruǎn ruǎn āi yō tīngle hěn mǔ tāng

每個週末都有抗議遊行 那叫沒紀律
měi gè zhōumò dōu yǒu kàngyì yóuxíng nà jiào méi jìlǜ
網路上言論都沒監控 根本精神有問題
wǎng lùshàng yánlùn dōu méi jiānkòng gēnběn jīngshén yǒu wèntí
同性戀都能結婚 變性人都能出專輯
tóngxìngliàn dōu néng jiéhūn biànxìng rén dōu néng chū zhuānjí
滿口髒話的非法持槍的都可以變明星
mǎnkǒu zānghuà de fēifǎ chí qiāng de dōu kěyǐ biàn míngxīng

這就是鬼島 亂七八糟的鬼島
zhè jiùshì guǐ dǎo luànqībāzāo de guǐ dǎo
殺人可教化 警察被打 媒體上嗆領導
shārén kě jiàohuà jǐngchá bèi dǎ méitǐ shàng qiāng lǐngdǎo
選政府竟然用投票 不爽他還可以換掉
xuǎn zhèngfǔ jìngrán yòng tóupiào bùshuǎng tā hái kěyǐ huàn diào
國會像地理頻道 有吞球的也有黑道
guóhuì xiàng dìlǐ píndào yǒu tūn qiú de yěyǒu hēidào

娜魯灣娜伊兜咿呀嘿
nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi
Welcome to鬼島 太平洋上的小島 (娜魯灣)
Welcome to guǐ dǎo tàipíngyáng shàng de xiǎo dǎo (nà lǔ wān)
這裡的民主人權根本大逆不道 (娜魯灣)
zhèlǐ de mínzhǔ rénquán gēnběn dànìbùdào (nà lǔ wān)
這裡的言論自由根本褻瀆領導
zhèlǐ de yánlùn zìyóu gēnběn xièdú lǐngdǎo

娜魯灣娜伊兜咿呀嘿
nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi
Welcome to鬼島 藍天綠地的小島 (娜魯灣)
Welcome to guǐ dǎo lántiān lǜdì de xiǎo dǎo (nà lǔ wān)
這裡的花不香鳥不鳴老師有教 (娜魯灣)
zhèlǐ de huā bu xiāng niǎo bù míng lǎoshī yǒu jiào (nà lǔ wān)
這裡的男無義女無情儱無濠洨
zhèlǐ de nán wú yì nǚ wúqíng lǒng wú háo xiáo

攏哀家己若乞食 但弱勢怹關心甲
連別國地動嘛佇遐 搶欲捐錢管真闊
即搭健保傷爽但會破產鬼民毋知影
生活有高鐵攏一日生活圈 哀 鼻屎大
遮新住民用母語教囝仔攏袂在地
甚麼年代閣有原住民社會佇島內底
你看無倫理 遐官員排一排共民眾會歹勢
真正無規矩 叫總統 扁維拉
My Angel辣台妹

學生去立法院轟趴 讚嘆法輪達賴喇嘛
無摔角卻叫江西娜 大家別分那麼細啦
政府貧惰攏毋審查 攏袂曉學人「有嘻哈」
竟然予大支佮黃志明唱遮啥癩X歌 哈

娜魯灣娜伊兜咿呀嘿
nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi
咱即塊鬼島頂 有蹛一堆鬼 (娜魯灣)
zán jí kuài guǐ dǎo dǐng yǒu dài yī duī guǐ (nà lǔ wān)
專門賣某作大舅 吃碗內 看碗外 (娜魯灣)
zhuānmén mài mǒu zuò dà jiù chī wǎn nèi kàn wǎn wài (nà lǔ wān)
真正是飼貓鼠 咬布袋
zhēnzhèng shì sì māo shǔ yǎo bùdài

俗語講著好 無好地基著起無好厝 (娜魯灣娜伊兜咿呀嘿)
súyǔ jiǎngzhe hǎo wú hǎo dìjīzhe qǐ wú hǎo cuò (nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi)
所以咱作人毋通半路認老爸 一年換二十四个頭家 (娜魯灣)
suǒyǐ zán zuò rén wú tōng bànlù rèn lǎo bà yī nián huàn èrshísì gètóu jiā (nà lǔ wān)
會記得 吃果子愛拜樹頭 吃米飯愛拜田頭
huì jìdé chī guǒzi ài bài shù tóu chī mǐfàn ài bài tián tóu

娜魯灣娜伊兜咿呀嘿
nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi
Welcome to鬼島 太平洋上的小島 (娜魯灣)
Welcome to guǐ dǎo tàipíngyáng shàng de xiǎo dǎo (nà lǔ wān)
這裡的民主人權根本大逆不道 (娜魯灣)
zhèlǐ de mínzhǔ rénquán gēnběn dànìbùdào (nà lǔ wān)
這裡的言論自由根本褻瀆領導
zhèlǐ de yánlùn zìyóu gēnběn xièdú lǐngdǎo

娜魯灣娜伊兜咿呀嘿
nà lǔ wān nà yī dōu yīyā hēi
Welcome to鬼島 藍天綠地的小島 (娜魯灣)
Welcome to guǐ dǎo lántiān lǜdì de xiǎo dǎo (nà lǔ wān)
這裡的花不香鳥不鳴老師有教 (娜魯灣)
zhèlǐ de huā bu xiāng niǎo bù míng lǎoshī yǒu jiào (nà lǔ wān)
這裡的男無義女無情儱無濠洨
zhèlǐ de nán wú yì nǚ wúqíng lǒng wú háo xiáo

Within the world of music, lyrics act as windows to the inner thoughts of singers along with songwriters. They represent word collections brimming with tales, feelings, and communication which can reach the innermost feelings of the listeners. Join us to our website, the place where lyrics turn into a captivating adventure for emotions. We invite you to contemplate these significant words and also delve deeper within the universe of music.

In this place, we shall lead you through various lyrics from different music genres. Commencing with pop songs which can be saturated with romantic feelings, to the lively lyrics of rock anthems that exude full of vigor as well as courage, as well as even the heartfelt narratives in ballads. We shall examine the significance and connotations within each verse, therefore you can gain a deeper comprehension of music that you adore on a deeper level.

Come along for this journey. Collectively, we will explore lyrics which captivate, ignite, as well as touch the spirit. Experience the world in melodies as well as profound words with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *