Na Mei 娜美 – Zui Xian Mei 醉仙美 Lyrics 歌詞 with Pinyin

Na Mei 娜美 – Zui Xian Mei 醉仙美 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 娜美 醉仙美 歌詞

Singer: Na Mei 娜美
Album: Zui Xian Mei 醉仙美
Title: Zui Xian Mei 醉仙美
English Title:

我踏破了江邊望穿思念
wǒ tàpòle jiāng biān wàng chuān sīniàn
離人在兩端
lí rén zài liǎng duān
篝火暗淡天色正晚
gōuhuǒ àndàn tiānsè zhèng wǎn
惜別在漁船
xībié zài yúchuán
回憶濕人眼
huíyì shī rén yǎn
舊夢情 斷琴弦
jiùmèng qíng duàn qín xián
恰逢人幽怨 又遇雨天
qià féng rén yōuyuàn yòu yù yǔtiān
我看透了世間離合悲歡
wǒ kàntòule shìjiān líhé bēi huān
相聚又走散
xiāngjù yòu zǒu sàn
放手不甘回頭太難
fàngshǒu bùgān huítóu tài nán
留戀總無言
liúliàn zǒng wúyán
糾纏的華年
jiūchán de huá nián
匆匆揉 碎容顏
cōngcōng róu suì róngyán
五嶽茫茫 四海難相見
wǔyuè mángmáng sì hǎinàn xiāng jiàn
夜色人未走
yèsè rén wèi zǒu
執手相望飲一口
zhí shǒu xiāng wàng yǐn yīkǒu
煮下醉仙酒
zhǔ xià zuì xiān jiǔ

緋紅妝容似錦繡
fēihóng zhuāngróng sì jǐnxiù
夜盡人未休
yè jìn rén wèi xiū
從此天涯各自走
cóngcǐ tiānyá gèzì zǒu
千絲怨 萬縷愁
qiān sī yuàn wàn lǚ chóu
望西樓
wàng xī lóu
夜色人未走
yèsè rén wèi zǒu
執手相望飲一口
zhí shǒu xiāng wàng yǐn yīkǒu
煮下醉仙酒
zhǔ xià zuì xiān jiǔ
緋紅妝容似錦繡
fēihóng zhuāngróng sì jǐnxiù
夜盡人未休
yè jìn rén wèi xiū
從此天涯各自走
cóngcǐ tiān yá gèzì zǒu
千絲怨 萬縷愁
qiān sī yuàn wàn lǚ chóu
望西樓
wàng xī lóu
不妄人 苦等候
bù wàngrén kǔ děnghòu
再回眸
zài huímóu

In the realm of music, lyrics act as windows to the inner thoughts of vocalists as well as songwriters. They represent word collections brimming with tales, emotions, as well as communication that can touch the hearts of the listeners. Feel welcome to our webpage, where song lyrics turn into a captivating adventure for feelings. We cordially invite you to reflect on the meaningful words and dive deeper into the universe of music.

Here, we will guide you through a variety of lyrics across diverse music genres. Starting from popular songs which are filled with love sentiments, up to the words of rock ballads that are full of dynamism as well as courage, and even the tales in ballads. We shall dissect the significance and also connotations underlying every single stanza, therefore you may acquire a more profound comprehension of the music you actually love with greater depth.

Come along for this exploration. Together, we are going to discover words which enchant, ignite, as well as move the soul. Experience the realm of the melodies as well as deep words along with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *